ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR

 

 

STANDARDVILKÅR

1.  GYLDIGHET

Med mindre annet er avtalt, gjelder disse standardvilkår for oppdraget og bestemmelsene i NS 8402.  Har partene inngått en annen avtale, gjelder disse vilkår så langt de ikke er i strid med avtalen.

2.  FORHOLD RUNDT OPPDRAGET

Oppdraget vil bli utført rasjonelt og forsvarlig i samsvar med vår sedvanlige praksis og vanlig standard i bransjen.  For å oppnå dette, må partene opplyse om alle forhold av betydning for oppdraget, og fatte nødvendige beslutninger i god tid.  I dette inngår avklaring/varsling mot eventuelle andre arkitekter/rådgivere.

3.  VEDERLAG

3.1  Offentlige avgifter

Alle priser, overslag m.v. er eks. offentlige avgifter. Slike avgifter dekkes av oppdragsgiver etter de til enhver tid gjeldende satser.

3.2  Honorar

Med mindre annet er avtalt, avregnes honorar etter medgått tid og til avtalte timesatser.  Eventuell nødvendig bistand fra andre faggrupper eller spesialister avregnes etter gjeldende timesatser for slikt personell.  Dette gjelder også så som skriving av prosjektdokumenter.

Timesatsene gis et påslag på 4% til dekning av utgifter til konvertering til annet dataprogram/-format enn gjeldende standard programvare/-format samt overføringsutgifter.

Er det avtalt fast pris for oppdraget, jf NS 8401, forutsettes denne basert på de opplysninger oppdragsgiver har gitt, jf. pkt. 2.  Endringer avregnes i tillegg etter timehonorar.  Likeledes om ikke annet er avtalt, utføres arbeid med offentlig saksbehandling og søkerfunksjoner etter timehonorar.

Hvis oppdraget har lenger varighet enn 6 måneder, justeres gjenstående honorar i samsvar med Statistisk Sentralbyrås 03148 Prisindeks for arkitekttjenester.

3.3  Utgifter

Om ikke annet er avtalt dekker oppdragsgiver utgifter til:

-      Reiser og transport.

-      Mangfoldiggjøring av prosjektdokumenter som tegninger, beskrivelser etc.

-      Annonser og porto for utsendelse av konkurransegrunnlag, nabovarsler o.a.

-      Utgifter til porto, tlf., forsikring mv om disse er ekstraordinære, som f.eks. ved utenlandsoppdrag.

-      Utgifter fra eksterne som betales av arkitektbedriften tillegges et påslag på 10%.

-      Ved honorar etter medgått tid dekker oppdragsgiver også eventuelle andre utgifter som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget.

3.4  Betaling

Betaling skal skje etter faktura – 14 dagers forfall. Ved forsinket betaling, beregnes rente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

3.5  Avbrudd

Hvis et oppdrag som honoreres etter avtalt fastpris blir avbrutt av oppdragsgiver, skal EMA ha betalt for utført arbeid samt med 5% av gjenstående honorar.

4.  FREMDRIFT

EMA vil utføre oppdraget med rimelig fremdrift, uten unødvendige avbrudd. 

Det tas forbehold til       forsinkelser og signaler fra det offentlige. 

Maksimal sanksjon for forsinkelse er 10% av opptjent honorar for den del av arbeidet

forsinkelse gjelder.

5.  ANSVAR FOR FEIL

Kontoret har tegnet ansvarsforsikring gjennom Arkitektbedriftene til dekning av evt. feil og mangler i vårt prosjekteringsmateriale.  Ansvaret er begrenset til 3 mill kr  for hvert skadetilfelle, 9 mill kr for hele oppdraget og 5 mill kr for skade på tredjemanns person eller formue.

Økte beløpsbegrensninger for ansvaret og geografisk utvidelse utover Norden, kan avtales før oppdraget påbegynnes.  Merutgifter for utvidet ansvarsforsikring dekkes av oppdragsgiver.

 EMA har ikke ansvar for avvik fra anslåtte mengder eller kostnadsoverslag.

6.  RETTIGHETER

Ideer eller materiale utarbeidet av E M Arkitektkontor kan ikke overlates til, eller benyttes av, andre uten skriftlig samtykke.